Regulamin

 

Regulamin naszego przedszkola określa zasady funkcjonowania i organizację pracy przedszkola, w tym godziny otwarcia​ przedszkola, godziny realizacji podstawy programowej, czy zasady odbioru dzieci z przedszkola. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym regulaminem:

1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.30.

2. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola nie później niż do 8.30.

3. Rodzice zobowiązani są do regularnej opłaty z góry za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do 10 każdego miesiąca.

4. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy – wyklucza się pozostawienia samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni.

5. Dyrektor powierza każdą grupę opiece dwóm nauczycielom.

6. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku, w szatni lub przed salą zajęć.

7. Rodzice zobowiązani są do informowania nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci (koniecznie podać listę alergenów – szczególnie pokarmowych). Nauczycielowi nie wolno podawać żadnych leków!

8. Rodzice zobowiązani są do sprawdzania stanu czystości swojego dziecka.

9. Dla dobra ogółu do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, z katarem, stanami zapalnymi itp.

10. Dziecko nie przynosi do przedszkola swojego jedzenia / bułki, ciasteczka itp.

11. Rodzice lub osoby przez rodziców upoważnione osobiście odbierają dziecko z szatni przedszkola lub z placu zabaw. Dzieci zawsze są przyprowadzane do rodziców przez nauczycieli. Od momentu przekazania dziecka osobie odbierającej, ona odpowiada za jego bezpieczeństwo.

12. Rodzice odbierając dziecko z placu zabaw osobiście powiadamiają nauczyciela o tym, że zabierają dziecko z przedszkola.

13. Przedszkole realizuje cele określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

14. Zajęcia dodatkowe organizowane są zgodnie z potrzebami rodziców z uwzględnieniem organizacji pracy przedszkola.

15. Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym na warunkach ustalonych przez przedszkole.

16. Liczba dzieci w grupach nie może przekraczać 25.

17. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia zgodny z zaleceniami do realizacji podstawy programowej.

18. Podczas wydarzeń przedszkolnych, na które zapraszani są rodzice, po zakończeniu programu artystycznego uroczystości, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą wyłącznie jego rodzice (prawni opiekunowie).

19. W przypadku imprez organizowanych na terenie przedszkolnego placu zabaw z udziałem rodziców, dzieci są pod wyłączną opieką swojego rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Nad dziećmi, których rodzice lub opiekunowie nie są obecni, opiekę i odpowiedzialność sprawuje nauczyciel grupy.

20. W trakcie zajęć otwartych prowadzonych w grupach, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa jednocześnie na nauczycielach i rodzicach (opiekunach prawnych) – do momentu przyjścia rodzica dziecka, opiekę sprawuje nauczyciel.

21. W czasie porad, konsultacji za przyprowadzone dzieci odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (prawni opiekunowie).

22. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Dziecko nie będzie oddawane osobom poniżej 18  roku życia.

23. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela go okazać.

24. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających – fakt, że rodzic lub prawny opiekun nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa podczas drogi do domu ocenia nauczycielka wydająca dziecko.

25. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka niezwłocznie jest informowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem.

26. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do uaktualniania danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych.

27. Prośba rodziców dotycząca nie wydawania dziecka jednemu z nich musi być poświadczona orzeczeniem sądowym.

28. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

29. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej .W sytuacji braku kontaktu z drugim rodzicem lub innymi osobami uprawnionymi przez rodziców do odbioru dziecka, nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

30. Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych do przedszkola oraz furtki od placu zabaw dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci znajdujących się w przedszkolu lub na placu zabaw.