Projekt unijny

Nasze Przedszkole Wyspa Odkrywców jest partnerem wyższej uczelni Collegium Da Vinci w realizacji unijnego projektu „Podróż w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Trzecia Misja Uczelni.

Projekt, którego wartość wynosi około 1 mln złotych, będzie trwał dwa lata, w dwóch edycjach z ogromnej ilości bezpłatnych zajęć skorzysta w sumie 270 dzieci. Głównym celem projektu jest zabranie dzieci w pasjonującą podróż po zawodach przyszłości. Chcemy pokazać dzieciom, jak ważna i wspaniała może być nauka i jakie ciekawe zawody mogą zdobywać w przyszłości.

Wyjątkowym elementem projektu będzie cykl siedmiu warsztatów prowadzonych na uczelni Collegium Da Vinci, która jest jedną z najlepszych prywatnych szkól akademickich naszego regionu, liderem w nauczaniu poprzez praktykę. Tematy warsztatów to: „Programowanie bez prądu”, „Cyberbezpieczny przedszkolak”, „Nowe zawody związane z mediami”, „Praca z telefonem”, „Schematy blokowe”, „Przemówienia publiczne” oraz „Autoprezentacja”.

Dzieci stworzą również własny film, nagrają audycję, odwiedzą telewizję i radio!

Ważnym zadaniem projektu jest też pokazanie dzieciom, jak ważne dla ich zawodowej przyszłości będzie nie tylko zdobycie fachowej wiedzy, ale również posiadanie wielu umiejętności i kompetencji. Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie będą więc mogły uczestniczyć w następujących zajęciach:

 

 Kultura Osobista-Odkrywca z klasą

Celem warsztatów jest rozwój miękkich umiejętności społecznych, nauczenie dzieci właściwego zachowania, stosownego do sytuacji (magiczne słowa, powitania, pożegnania, kulturalna rozmowa, zachowanie przy stole, w środkach transportu, miejscach publicznych, wyrażanie negatywnych emocji). Podczas warsztatów mają być wykorzystane adekwatne do wieku dzieci metody i formy pracy, zróżnicowane i nowoczesne; ciekawe i różnorodne środki dydaktyczne. Zajęcia mają się opierać na założeniu holistycznego rozwoju dziecka, angażować wszystkie jego zmysły.

 Omnibus – Dobra pamięć i koncentracja

Celem warsztatów jest wyposażenie dzieci w narzędzia wspierające i rozwijające dobrą pamięć i koncentrację, przy wykorzystaniu nowoczesnych i najbardziej efektywnych metod. Podczas warsztatów dzieci powinny ćwiczyć te dwie podstawowe umiejętności. Podczas warsztatów mają być wykorzystane adekwatne do wieku dzieci metody i formy pracy, zróżnicowane i nowoczesne; ciekawe i różnorodne środki dydaktyczne. Zajęcia mają się opierać na założeniu holistycznego rozwoju dziecka, angażować wszystkie jego zmysły.

 Emocje-Asertywność. Silny charakter

Celem warsztatów jest poznanie przez dzieci podstawowych emocji, nazywania ich, rozpoznawania u siebie i innych, radzenia sobie z środki i nimi. Podczas warsztatów mają być wykorzystane adekwatne do wieku dzieci metody i formy pracy, zróżnicowane i nowoczesne; ciekawe i różnorodne środki dydaktyczne. Zajęcia mają się opierać na założeniu holistycznego rozwoju dziecka, angażować wszystkie jego zmysły.

 Odkrywca Lingwista- budowanie kompetencji językowych

Celem warsztatów jest praca nad rozwojem aparatu mowy (gimnastyka buzi i języka), rozwijanie zasobu słownictwa i budowania wypowiedzi w języku ojczystym. Podczas warsztatów mają być wykorzystane adekwatne do wieku dzieci metody i formy pracy, zróżnicowane i nowoczesne, ciekawe i różnorodne środki dydaktyczne. Zajęcia mają się opierać na założeniu holistycznego rozwoju dziecka, angażować wszystkie jego zmysły.

 Obywatel świata

Celem zajęć jest poznawanie innych państw, ich kultury i obyczajów, edukacja międzynarodowa, rozwój kompetencji językowych. W ramach projektu odbędą się też w każdym tygodniu po dwie dodatkowe lekcje z języka angielskiego w każdej grupie projektowej.

Oprócz nabywania umiejętności miękkich, niezwykle ważne w przyszłości jest sprawność fizyczna, dlatego w projekcie uwzględniliśmy również zajęcia ruchowe:

 

 Taniec nowoczesny

Celem warsztatów jest poznanie przez dzieci podstawowych elementów tańców hip-hop, modern jazz, współczesny, improwizacje ruchowe rozwijające poczucie rytmu, zabawy taneczne wzmacniające prawidłową postawę, wyrobienie poczucia rytmu i swobody ruchu, zwiększenie koordynacji i sprawności ruchowej, poznanie harmonijnego działania w grupie, tańce z użyciem przyborów typu chusta, opracowywanie prostych układów tanecznych do wybranych utworów.

 Sport zajęcia outdoorowe

Zajęcia te mają być prowadzone na świeżym powietrzu , mają mieć na celu poprawę sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała u dzieci. Sprawność ruchowa ma być rozwijana poprzez gry i zabawy ruchowe dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Celem zajęć ma być także nauka współdziałania w grupie, respektowania zasad, wyzwalanie chęci walki fair play, nauka świadomego przeżywania zwycięstw i godnego ponoszenia porażek. Zajęcia mają tez stwarzać dzieciom możliwość poznawania i doświadczania świata poprzez kontakt z przyrodą.

 Gimnastyka ruch to zdrowie- korygowanie wad postawy

Celem warsztatów ma być przygotowanie dzieci do tworzenia wzorców zdrowotnych i sportowych na rzecz tworzenia zdrowego stylu życia i zdrowego środowiska pracy. Zajęcia maja na celu – opanowanie wiadomości i umiejętności z zakresu kultury fizycznej w celu podjęcia działań na rzecz samodoskonalenia. Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności umożliwiające samodzielne organizowanie zajęć z zakresu rekreacji i gimnastyki korekcyjne – kompensacyjnej dla siebie, a w przyszłości dla swojej rodziny. Doskonalenie umiejętności sterowania własną tężyzną fizyczną, dbałość o ciało w zdrowiu i chorobie. Wykształcenie nawyku uczestnictwa w wydarzeniach sportowych w naszym środowisku i poza nim. Przygotowanie do turystyki rodzinnej i propagowanie zachowań proekologicznych.

 Taniec ludowy

Dzięki tym zajęciom dzieci poznają układ kroków tanecznych i figury polskich tańców ludowych. Zajęcia mają na celu doskonalenie postawy tanecznej, uświadomienia dzieciom pozytywnej roli tańca nie tylko współczesnego. Pokazanie, że taniec to nie tylko dyskoteka i przedstawić historię i walorów tańca ludowego. Wyposażenie dziecka w wiedzę teoretyczną z zakresu historii tańca i zwyczajów kulturalnych. Poznanie elementów strojów ludowych charakterystycznych dla wybranego regionu Polski. Nabywanie umiejętności działania w zespole, wczuwania się w rolę i angażowanie emocjonalne w treści utworów artystycznych. Zaszczepienie w dziecku miłości do tańca płynącej z kontaktu z muzyką.

 Zajęcia ruchowe z elementami samoobrony

Program zajęć ma być oparty o gry i zabawy ruchowe kształtujące poszczególne zdolności motoryczne, rozwijające cechy wolicjonalne, wzmacniające mięśnie posturalne oraz kształtujące u dzieci właściwa postawę do ogólnie pojętej kultury fizycznej. W trakcie poszczególnych jednostek lekcyjnych, dzieci mają nabywać umiejętności utylitarne oraz wiedzę z zakresu determinantów zdrowego stylu życia.

Program zajęć ma obejmować:

  • gry i zabawy ruchowe
  • elementy technik samoobrony: nauka bezpiecznego padania, trzymania, rzuty
  • gry i zabawy z elementami czworakowania i mocowania
  • ćwiczenia korekcyjne
  • gry i zabawy ruchowe z elementami edukacyjnymi (nauka kolorów, liczb, pór roku itp.)
  • gry i zabawy z elementami rywalizacji
  • ćwiczenia gimnastyczne, akrobatyczne
  • nauka współpracy w parze i w grupie
  • ćwiczenia kształtujące siłę, szybkość, wytrzymałość i koordynację ruchową
  • ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne

Wszystkie zajęcia są w ramach projektu są całkowicie bezpłatne dla naszych dzieci!!!

W kolejnym roku przedszkolnym, 2019/2020 odbędzie się II edycja tego projektu, dokładnie w takim samym wymiarze, również całkowicie finansowana z funduszy unijnych!!!!

Zachęcamy więc gorąco do wzięcia udziału w rekrutacji do naszego przedszkola i skorzystania z tak niepowtarzalnego projektu unijnego!!!

 

ZAPYTANIE CENOWE nr 1/WO/2019

FORMULARZ OFERTY do zapytania nr 1/WO/2019


ZAPYTANIE CENOWE nr 2/WO/2019

FORMULARZ OFERTY do zapytania nr 2/WO/2019


ZAPYTANIE CENOWE nr 3/WO/2019

FORMULARZ OFERTY do zapytania nr 3/WO/2019


ZAPYTANIE CENOWE nr 4/WO/2019

FORMULARZ OFERTY do zapytania nr 4/WO/2019


ZAPYTANIE CENOWE nr 5/WO/2019

FORMULARZ OFERTY do zapytania nr 5/WO/2019


ZAPYTANIE CENOWE nr 6/WO/2019

FORMULARZ OFERTY do zapytania nr 6/WO/2019


ZAPYTANIE CENOWE nr 7/WO/2019

FORMULARZ OFERTY do zapytania nr 7/WO/2019